اندازه ی عرض و ارتفاع تلویزیون و مانیتور برحسب سانتی متر با دانستن اینچ

اندازه تلویزیون ابعاد تلویزیون  شامل طول ، عرض و ضخامت است که ضخامت کوچکترین اندازه است و بسته به هر تلویزیون متفاوت خواهد بود، ما در این نوشته کاری به